Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) w budynkach należących do RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu


I.

INWESTOR

  

 

 

RTBS „Administrator” Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom, wpisaną pod nr KRS 0000119241 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7960024084, REGON 670704475, wysokość kapitału zakładowego: 13 827 595,92 PLN,

nr rachunku: 31 1240 5703 1111 0010 7686 7412 w Banku Pekao S.A.,

tel.: (48) 384 65 08, e-mail: sekretariat@rtbs.eu, strona internetowa: http://www.rtbs.eu

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

 1. Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych -- 1147 lokali i spalinowych -- 146 przewodów) co najmniej raz w roku w oparciu harmonogram (Załącznik nr 2) w 28 budynkach (wykaz budynków Załącznik nr 1) należących do RTBS „Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu w następującym zakresie:

 1. badanie prawidłowości ciągu kominowego,

 2. sprawdzenie dostępu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalach,

 3. badanie prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych,

 4. badanie prawidłowości wylotów przewodów,

 5. przeprowadzenie kontroli prawidłowości podłączeń kominowych od strony mieszkań, sprawdzenie czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach urządzeń do przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych)

 6. badanie czy w lokalach istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, jeśli istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorowej,

 7. sprawdzenie stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych w budynkach i poszczególnych lokalach

 8. sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych na całej ich długości (w szczególności pod względem ich szczelności i drożności),

 9. badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych,

 10. badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ław kominiarskich, drzwiczek wycierowo -- rewizyjnych,

 11. w razie konieczności sprawdzenie przewodów kominowych kamerą TV,

 12. ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców


2. Wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych (usuwanie gruzu, zatorów np. ptasich gniazd i innych zanieczyszczeń)

 1. wentylacyjnych co najmniej raz w roku, w oparciu o harmonogram (Załącznik nr 2)

 2. spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej dwa razy w roku (Załącznik nr 1 i 2)


3. Wykonywanie dodatkowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (na zgłoszenie mieszkańców i Zamawiającego) po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego


Usługa obejmuje zakres przeglądów wynikający z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ).

2.

Wymagania Zamawiającego, sposób przygotowania ofert oraz warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

 

2.1.

Zamawiający w trakcie realizacji usługi zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 i 2.

2.2.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

2.3.

 

 Opis sposobu obliczania ceny oferty:

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 2. Ceny jednostkowe (stawki) za sprawdzenie i czyszczenie przewodów muszą obejmując wszystkie koszty związane z wykonaniem danej czynności.

 3. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za okres 19 miesięcy ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę i określa maksymalną wartość zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.

 4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 7. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych.

 8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.


 

2.4.

 

 Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. Kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,

Określenie warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Określenie warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Zdolności technicznej i zawodowej.

Określenie warunku:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. dysponuje sprzętem gwarantującym terminowe i jakościowo dobre wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w następującej ilości:

  1. anemometr atestowany do badania prawidłowości ciągu kominowego -- minimum szt. 2;

  2. kamera do badania wnętrza przewodów kominowych -- minimum szt. 1.

 1. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie usługami kominiarskimi, posiadającą stosowne uprawnienia wraz z załączeniem dokumentów (uprawnień) tych osób, o których mowa w art. 62 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) tj.:

  1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

  2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.


 

2.5.

 

 Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy:

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 2.4 ppkt. III. Wykonawca załączy:

 1. wykaz sprzętu, który będzie wykorzystywany w wykonywaniu zamówienia -- zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z załączeniem dokumentów (uprawnień) tych osób -- zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty.

 1. Wypełniona i podpisana oferta wraz z załącznikami.

 2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z innych dokumentów, złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno określić rodzaj czynności oraz jej przedmiot (np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „........................", w szczególności do złożenia (podpisania) w jego imieniu i na jego rzecz oferty (załącznik 1 i 4 do oferty)).

 

2.6.

Inne istotne warunki zamówienia zostały określone w umowie – stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Wykonywanie zamówienia przez okres 19 miesięcy od 01 czerwca 2023 roku.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie RTBS „Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Mieszkańca do dnia 26.05.2023r. z dopiskiem „Przegląd kominiarski -- budynki RTBS"

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia ww. postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

W dniu podpisania Umowy, Strony dodatkowo zawrą umowę powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych, uwzględniającą postanowienia RODO -- zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego.


Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny za wykonanie zamówienia w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana oraz zaparafowana na każdej stronie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.

 

5.

Uwagi:

 

Osoba do kontaktu : tel. 48 384-75-05 wew. 343: Łukasz Bąk – Specjalista ds. tech.

6.

Załączniki

 
 1. Wykaz budynków -- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Harmonogram kontroli i czyszczeń przewodów kominowych -- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 3. Formularz oferty -- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu -- załącznik nr 1 do oferty.

 5. Wykaz sprzętu, który będzie wykorzystywany w wykonywaniu zamówienia -- załącznik nr 2 do oferty.

 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3 do oferty.

 7. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 4 do oferty.

 8. Wzór umowy-- załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 9. Klauzula informacyjna -- załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych -- załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 19.05.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 985