Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania ofertowe » Zapytanie Ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych w budynkach przy ul. Rapackiego 20 i 22

(nazwa przedmiotu zamówienia)

  1. Zamawiający (nazwa i adres)

RTBS „Administrator" Sp. z o.o.,

z siedzibą w Radomiu, ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom, wpisana pod nr KRS 0000119241 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP 7960024084, REGON 670704475, wysokość kapitału zakładowego: 13 827 595,92 PLN

e-mail: sekretariat@rtbs.eu, tel. 48 362-73-02

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowo-budowlane zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy

  1. Termin realizacji zamówienia:

10 tygodni od podpisania protokołu wprowadzenia na budowę

  1. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

100% cena

  1. Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

..................................................................................................................

Wykaz oświadczeń lub dokumentów

..................................................................................................................

  1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny za wykonanie całości zamówienia, terminu wykonania zamówienia, załączeniem kosztorysu ofertowego (dopuszczalne podaniekwot za wykonanie poszczególnych pozycji z przedmiaru stanowiącegoZałącznik nr 1 do umowy), w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych w budynkach przy ul. Rapackiego 20 i 22".

  1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

Przekazywanie oświadczeń i dokumentów w siedzibie spółki przy ul. Starowolskiej 11a pokój nr 18, porozumiewanie się drogąmailową lub pisemnie.

Osoba uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Łukasz Bąk tel. 660-125-857, e-mail.: bak_l@rtbs.eu

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 20.06.2023r. do godz.14.00w siedzibie Spółki przy ulicy Starowolskiej 11a w Biurze Obsługi Mieszkańca -- pokój nr 1.

  1. Termin związania ofertą: 30 dni

Autor dokumentu: Łukasz Bąk
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 06.06.2023
Data modyfikacji: -
Liczba odwiedzin: 888