Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe
 Zapytanie Ofertowe

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:

Rapackiego 9

zaprasza do złożenia oferty na:

Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomości

 

                           

I.

INWESTOR

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rapackiego 9 w Radomiu, 

26-600 Radom woj mazowiecki

tel. (48) 384-75-04 wew 320

strona internetowa: www.rtbs.eu (http://www.rtbs.eu/)

osoba do kontaktów Monika Kozłowska – Administrator Nieruchomości.


II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.

 Przedmiot zamówienia
 


Powierzchnia wewnętrzna budynku – 148,95m2

Powierzchnia zewnętrzna budynku – 1317,87m2


Zakres obejmuje czynności wykonane:

Codziennie ( poniedziałek - piątek ) w godzinach od 07:00 do 12:00

1. zamiatanie i zmywanie klatek schodowych w wiatrołapie i na parterze każdej klatki,

2. mycie drzwi wejściowych do budynku (szyby, ramy),

3. odkurzanie mat wejściowych,

4. czyszczenie kratek przed wejściami do klatek,

5. opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się przed klatkami.

Dwa razy w tygodniu lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1. usuwanie kurzu i pajęczyn z parapetów, grzejników, skrzynek pocztowych oraz gablot,

2. mycie balustrad oraz parapetów,

3. zamiatanie całych klatek schodowych.

Dwa razy w miesiącu lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1. mycie całych klatek schodowych, 

2. mycie drzwi do suszarni, wózkowni oraz innych pomieszczeń gospodarczych. 

Raz w miesiącu ( ostatni tydzień miesiąca ) w godzinach od 07:00 do 12:00 lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1. usuwanie z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców porzuconych mebli, sprzętów i innych odpadów niepodlegających gromadzeniu w pojemnikach na odpady po uzgodnieniu z ADM-3,

2. zamiatanie i mycie posadzki w korytarzach piwnicznych.

Dwa razy w roku lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

1. mycie okien na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnych.


Sprzątanie obejmuje także wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu po wykonanym remoncie, usunięciu awarii i malowaniu.Według potrzeb.

1. doręczanie właścicielom/lokatorom lokali zawiadomień seryjnych (np. informacji o podwyżkach, rozliczeniach).

2. wywieszanie i zdejmowanie obwieszczeń i zawiadomień w budynkach po upływie okresu, na który zostały wywieszone, a także ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków itp. wywieszonych bez zgody Zamawiającego.

3. wywieszanie flag

4. usuwanie ulotek i naklejek z części wspólnych nieruchomości ( drzwi, okna, parapety, korytarze, rury spustowe itp. ) wywieszonych bez zgody Zamawiającego lub po upływie okresu, na który zostały wywieszone.

Opieka i serwisowanie dekoracji roślinnej:

1. przycinka drzew i krzewów (dwa razy w roku),

2. na bieżąco wyrywanie chwastów z rabat kwiatowych i żywopłotów,

3. koszenie trawników co najmniej 6 razy w sezonie przy użyciu kosiarki,

4. zasilanie trawą (uzupełnianie ubytków trawy) materiałem dostarczanym przez Zamawiającego.

Śmietniki, place postojowe kontenerów i pojemników:

1. zamiatanie raz dziennie,

2. sprzątanie obejmujące wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu.

Plac zabaw:

1. Wymiana piachu w piaskownicy co najmniej raz w roku.

Na bieżąco:

1. zamiatanie chodników oraz usuwanie z chodników błota i odpadów oraz gromadzenie odpadów w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. utrzymywanie czystości i porządku na trawnikach, miejscach do parkowania, dojeździe do parkingu, chodnikach, poprzez zamiatanie i grabienie nieczystości, w tym usuwanie odpadów podlegających gromadzeniu w pojemnikach na odpady,

3. usuwanie chwastów i traw ze ścieżek oraz terenów wybrukowanych,

4. w okresie jesieni i wiosny grabienie i usuwanie zgrabionych liści, 

5. w okresie opadów śniegu i występowania gołoledzi, także w soboty, niedziele i święta:

-odśnieżanie chodników, dojazdów parkingowych, dojść do bram wejściowych, miejsc parkingowych,

usuwanie na tych terenach śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie ich piaskiem w zależności od warunków atmosferycznych w sposób całkowicie zabezpieczający przed poślizgiem (sól i piach wykonawca dostarcza we własnym zakresie),

-usuwanie lodu ze wszystkich schodów,

6. uprzątnięcie terenów po zimie,

Niezwłocznie:

1. uporządkowanie na żądanie Zamawiającego wskazanych pomieszczeń wspólnych, poprzez usunięcie z tych pomieszczeń odpadów, w tym odpadów niepodlegających gromadzeniu  w pojemnikach na odpady,

2. zgłaszanie do administratora budynku nt.:

-zaistniałych usterek, awarii, dewastacji (np. uszkodzeń pojemników na odpady), kradzieży, itp. mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

-stwierdzenia faktu niewykonania obowiązków przez jednostki (przedsiębiorstwa) zajmujące się konserwacją, oczyszczaniem i wywozem nieczystości stałych i płynnych,

-naruszania przez mieszkańców regulaminu porządkowego domowego.

2.

 Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.

.

2.2.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Na czas nieokreślony od 1.01.2022

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:


Oferty należy składać w siedzibie RTBS”Administrator”Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 22.10.2021r.  z dopiskiem:

„SPRZĄTANIE -RAPACKIEGO 9”

5.

Uwagi:Autor dokumentu: Monika Kozłowska
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 07.10.2021
Data modyfikacji: 07.10.2021
Liczba odwiedzin: 1405