Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Zapytania wspólnot mieszkaniowych » Zapytanie Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o. o. w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wspólnej przy ulicy:


Sempołowskiej 15


zaprasza do złożenia oferty na:

 

Utrzymanie czystości i porządku w nieruchomości

I.

INWESTOR

  

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Sempołowskiej 15 w Radomiu,

26-600 Radom woj mazowiecki

tel. (48) 384-75-04 wew. 320

strona internetowa: www.rtbs.eu (http://www.rtbs.eu/)

osoba do kontaktów Prus Łukasz – Administrator Nieruchomości. e-mail: prus_l@rtbs.eu

II.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1.

Przedmiot zamówienia:

 

Powierzchnia wewnętrzna budynku (części wspólne) – 621,21 m²

Powierzchnia zewnętrzna budynku – 6.053,00,87m2 (tereny zielone-2.000 m²,

tereny utwardzone - 4.053,87 m2).


Zakres obejmuje czynności wykonane:

Codziennie ( poniedziałek - piątek ) w godzinach od 07:00 do 12:00

 1. zamiatanie i zmywanie klatek schodowych w wiatrołapie i na parterze każdej klatki,
 2. mycie drzwi wejściowych(szyby, ramy) do budynku i klatek schodowych.
 3. odkurzanie mat wejściowych,
 4. czyszczenie kratek przed wejściami do klatek,
 5. opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się przed klatkami i na terenie rekreacyjnym.

Trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. usuwanie kurzu i pajęczyn z parapetów, grzejników, skrzynek pocztowych oraz gablot,
 2. mycie balustrad oraz parapetów,
 3. zamiatanie całych klatek schodowych

Raz w tygodniu lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. mycie całych klatek schodowych,
 2. mycie drzwi do suszarni, wózkowni oraz innych pomieszczeń gospodarczych.

Raz w miesiącu ( ostatni tydzień miesiąca ) w godzinach od 07:00 do 12:00 lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. usuwanie z klatek schodowych, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców porzuconych mebli, sprzętów i innych odpadów niepodlegających gromadzeniu w pojemnikach na odpady po uzgodnieniu z zarządcą,
 2. zamiatanie i mycie posadzki w korytarzach piwnicznych.

Dwa razy w roku lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 1. mycie okien na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnych.


Sprzątanie obejmuje także wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu po wykonanym remoncie, usunięciu awarii i malowaniu.


Według potrzeb.

 

 1. doręczanie właścicielom/lokatorom lokali zawiadomień seryjnych (np. informacji o podwyżkach, rozliczeniach).
 2. wywieszanie i zdejmowanie obwieszczeń i zawiadomień w budynkach po upływie okresu, na który zostały wywieszone, a także ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków itp. wywieszonych bez zgody Zamawiającego.
 3. wywieszanie flag
 4. usuwanie ulotek i naklejek z części wspólnych nieruchomości ( drzwi, okna, parapety, korytarze, rury spustowe itp. ) wywieszonych bez zgody Zamawiającego lub po upływie okresu, na który zostały wywieszone.

Opieka i serwisowanie dekoracji roślinnej:

 1. przycinka drzew i krzewów (dwa razy w roku),
 2. na bieżąco wyrywanie chwastów z rabat kwiatowych i żywopłotów,
 3. koszenie trawników co najmniej 6 razy w sezonie przy użyciu kosiarki z koszem,
 4. zasilanie trawą (uzupełnianie ubytków trawy) materiałem dostarczanym przez Zamawiającego.

Śmietniki, place postojowe kontenerów i pojemników:

 1. zamiatanie raz dziennie,
 2. sprzątanie obejmujące wszystkie niezbędne czynności przywrócenia normalnego stanu.

Na bieżąco:

 1. zamiatanie chodników oraz usuwanie z chodników błota i odpadów oraz gromadzenie odpadów w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. utrzymywanie czystości i porządku na trawnikach, miejscach do parkowania, dojeździe do parkingu, chodnikach, poprzez zamiatanie i grabienie nieczystości, w tym usuwanie odpadów podlegających gromadzeniu w pojemnikach na odpady,
 3. usuwanie chwastów i traw ze ścieżek oraz terenów wybrukowanych,
 4. w okresie jesieni i wiosny grabienie i usuwanie zgrabionych liści,
 5. w okresie opadów śniegu i występowania gołoledzi, także w soboty, niedziele i święta:
 • odśnieżanie chodników, dojazdów parkingowych, miejsc parkingowych,
 • usuwanie na tych terenach śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie ich piaskiem w zależności od warunków atmosferycznych w sposób całkowicie zabezpieczający przed poślizgiem (sól i piach wykonawca dostarcza we własnym zakresie),
 • usuwanie lodu ze wszystkich schodów,

      6. uprzątnięcie terenów po zimie,

Niezwłocznie:

 1. uporządkowanie na żądanie Zamawiającego wskazanych pomieszczeń wspólnych, poprzez usunięcie z tych pomieszczeń odpadów, w tym odpadów niepodlegających gromadzeniu w pojemnikach na odpady,
 2. zgłaszanie do administratora budynku np.:
 • zaistniałych usterek, awarii, dewastacji (np. uszkodzeń pojemników na odpady), kradzieży, itp. mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
 • stwierdzenia faktu niewykonania obowiązków przez jednostki (przedsiębiorstwa) zajmujące się konserwacją, oczyszczaniem i wywozem nieczystości stałych i płynnych,naruszania przez mieszkańców regulaminu porządkowego domowego.

2.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

 

2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

2.2.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonania zamówienia.

3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Na czas nieokreślony od 12.04.2023

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać w siedzibie RTBS”Administrator”Sp. z o.o. w Radomiu przy ul. Starowolskiej 11A, parter Biuro Obsługi Klienta do dnia 11.04.2023r.  z dopiskiem:

SPRZĄTANIE -SEMPOŁOWSKIEJ 15

5.

Uwagi:

 


 

Autor dokumentu: Łukasz Prus
Osoba publikująca: Grzegorz Gospodarczyk
Data publikacji: 05.04.2023
Data modyfikacji: 05.04.2023
Liczba odwiedzin: 528